Cymru Cipolwg Llwyddiannus

Grŵp Syniadau a Gweithredu Cymru (TAG) Cipolwg Llwyddiannus

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English

Ein nod yw adeiladu ar Gymuned EFS lewyrchus o unigolion a sefydliadau o’r un anian yng Nghymru a thyfu’r gymuned honno. Byddwn yn defnyddio hyn fel llwyfan i helpu i drawsnewid y byd gwaith drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision gweithlu sy’n ymgysylltu a dylanwadu ar ymddygiad. Rydym hefyd yn credu y gallwn helpu i ddefnyddio potensial sefydliadau i ffynnu a thyfu o fewn economi Cymru a chefnogi gwelliant cynaliadwy ledled Cymru.

Ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf

 • Digwyddiadaubyddwn yn cynnal dau ddigwyddiad i helpu i godi proffil ymgysylltu â chyflogeion, diweddaru ar gynnydd y grŵp ac ymgysylltu â’n cymuned
 • Y diweddaraf ar brosiect ymchwilbyddwn yn dod â’r canfyddiadau newydd i chi o’n prosiect ymchwil ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’
 • Gwefanbyddwn yn parhau i wella ein tudalennau Cymru yma ar wefan EFS, gan eu diweddaru gyda’r newyddion diweddaraf, linciau defnyddiol, fideos a deunyddiau dysgu eraill
 • Astudiaethau achosbyddwn yn dangos talent ac yn rhannu arfer gorau ymgysylltu yng Nghymru

 

Digwyddiad cyntaf ‘Engage for Success’ Cymru

 • 17 Hydref, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Mae’r grŵp, a wneir o gyd-wirfoddolwyr ac sydd wedi’i annog gan ddiddordeb pobl broffesiynol ledled y sector, wedi bod yn meddwl am sut y gallwn ni fel grŵp ddod â gwerth i’r rheini sy’n dymuno gwneud ein bywydau yn y gwaith yng Nghymru’n well.

Drwy ddweud ‘gwell’, rydym yn golygu cefnogi arweinwyr ein sefydliadau i fod yr arweinwyr gorau posibl, gwrando ar ein gweithwyr fwy nag erioed, arddangos ein gwerthoedd a’n credoau fel sefydliad gydag uniondeb a pharch a sicrhau ein bod yn adrodd ein hanesion mewn ffordd y gall pobl wir eu cefnogi. Dyma’r pedwar egwyddor sy’n sail i’r mudiad ‘Engage for Success’.

 • Jo Hicks, Cyfarwyddwr, Academi Wales
  Cadeirydd
 • John-Mark Frost, Rheolwr Rhanbarth, yr Adran Gwaith a Phensiynau.
  Astudiaeth achos 1: Gweledigaeth/arweinyddiaeth gref
 • Richard Thorne, Rheolwr Grŵp Adnoddau Dynol, Admiral
  Astudiaeth achos 2: Rheolwyr sy’n galluogi
 • Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol, Ynni Niwclear Horizon
  Astudiaeth achos 3: Llais y gweithiwr
 • Angela Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ambiwlans Awyr Cymru
  Astudiaeth achos 4: Sefydliadau unedig
 • Nita Clarke, OBE, Cyd-sylfaenydd Engage for Success
  Prif siaradwr

 

Ymchwil: ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’

Bydd y darn unigryw hwn o ymchwil yn archwilio beth gall busnes ac arweinwyr chwaraeon yng Nghymru ddysgu o’i gilydd i greu timau sy’n perfformio’n dda a chynnal perfformiad, lles ac ymgysylltiad. Gallwch weld mwy drwy ddarllen ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’ (PDF 900KB).

Cymryd rhan

Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych os hoffech ddod yn aelod gwirfoddol o TAG Cymru. Cysylltwch drwy anfon e-bost at Chris Elias, Cadeirydd TAG neu Sian Fording, Cydlynydd TAG.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith a wnawn, tanysgrifiwch i restr bostio Engage for Success er mwyn bod y cyntaf i glywed am ein gwaith ymchwil diweddaraf a digwyddiadau sydd ar y gweill.

 

Rhagor o wybodaeth a lincs cysylltiedig

Digwyddiadau perthnasol

Ewch i wefan Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru i weld mwy am eu digwyddiadau.

Cynnwys o Gymru

Bwyta ymgysylltiad i frecwast

[…]

Eating engagement for breakfast

[…]

Leading for Engagement in Wales

[…]

Arwain ar gyfer Ymgysylltu

[…]

The National Assembly for Wales: Working in partnership with Engage for Success

[…]

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Gweithio mewn partneriaeth ag Engage for Success

[…]

Engage for Success Wales inaugural event – 17 October 2017

[…]

Digwyddiad cyntaf ‘Engage for Success’ Cymru – 17 Hydref 2017

[…]

Winning Insights: What can business and sport leaders in Wales learn from each other?

[…]

Cipolwg Llwyddiannus: Beth gall arweinwyr busnes a chwaraeon yng Nghymru ddysgu o’i gilydd?

[…]